Avg

Ter bescherming van uw persoonsgegevens wil het Bestuur van popkoor Splash! in deze Privacy verklaring heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy van de leden te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze

– verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;

– passende technische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– op de hoogte zijn van jullie rechten omtrent je persoonsgegevens en deze respecteren.

Als Bestuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze leden. Indien u na het doornemen van deze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover kunt u contact opnemen via mailadres popkoorsplash@outlook.com

 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  •  voor- en achternaam;
  •  geboortedatum;
  •  adres, postcode en woonplaats;
  •  (mobiel) Telefoonnummer;
  •  e-mailadres;
  •  IBAN nummer;
  •  foto’s van optredens

 

Het bestuur van popkoor Splash! verwerkt de verkregen gegevens voor:

  • het inschrijven van de persoon ten behoeve van het deelnemen aan de repetitieavond en concerten;
  • het up-to-date houden van de eigen ledenadministratie,waarbij het inschrijvingsformulier voor het lidmaatschap als grondslag dient.

 

Het bestuur van popkoor Splash! zal de persoonsgegevens van u niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging
Het bestuur heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:
– alle personen die namens popkoor Splash! van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– we hanteren een wachtwoordbeleid op onze website;
– wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

U heeft het recht om de persoonsgegevens van uzelf in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar popkoorsplash@outlook.com

 

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft dan verzoeken wij u contact op te nemen met popkoorsplash@outlook.com


Inschrijfformulier Splash!